Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Kaniowie

 

Nawigacja

Regulamin Obsada sali w poszczególnych miesiącach Wniosek

Hala sportowa

Regulamin

 

 

 


REGULAMIN

wynajmu i korzystania z hali sportowej

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kaniowie


 

1. Pomieszczenia hali sportowej wynajmuje oraz określa zasady odpłatności  Wójt gminy Bestwina w porozumieniu z Dyrektorem ZSP w Kaniowie. Stawka godzinowa za najem hali i małej sali gimnastycznej jest ustalana na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Bestwina obowiązującego w dniu złożenia wniosku o najem.
2. Wszystkie osoby korzystające z hali sportowej mają obowiązek posiadać obuwie sportowe o jasnej podeszwie (obuwie halowe).
3. Godziny otwarcia: poniedziałek– piątek 16:00 – 22:00; soboty, niedziele - po wcześniejszej rezerwacji.
4. Uczniowie Szkoły w Kaniowie w ramach planowanych zajęć  korzystają z hali nieodpłatnie.
5. Pomieszczenia hali wynajmowane są wyłącznie na działalność sportową.
6. Korzystanie przez Kluby Sportowe z hali przy ZSP Kaniów będzie bezpłatne, w przypadku korzystania przez dany Klub Sportowy maksymalnie do 6 godzin w tygodniu. Powyżej 6 godzin lub dla drużyn seniorskich będzie obowiązywała opłata ustalona Zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina.
7. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń hali sportowej/małej sali zwracają się do Dyrektora ZSP Kaniowie na piśmie (wniosek na stronie),po uprzednim uzgodnieniu terminu  z opiekunem hali w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem najmu.
8. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika, który reprezentuje ją przed Dyrektorem ZSP i personalnie ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z regulaminem.
9. Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć odpowiedzialność prawną ponosi kierownik grupy lub opiekun.
10. Obowiązkiem kierownika grupy/ opiekuna, jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń hali pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone opiekunowi hali.
11. Szkoła nie odpowiada za urazy fizyczne uczestników wynikłe podczas gry lub wykonywania ćwiczeń.
12. Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada oraz koszty napraw ponosi osoba  odpowiedzialna za ich powstanie lub kierownik/ opiekun grupy.
13. W ramach porozumienia wynajmujący otrzymuje do dyspozycji zamykaną szatnię z toaletą. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych rzeczy osobistych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
14. Grupa zobowiązana jest do opuszczenia szatni zgodnie z końcem godziny wynajmu.
15.Szkoła nie udostępnia wynajmującym sprzętu sportowego.
16. W obiektach szkolnych nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów, zażywać narkotyków. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających  nie będą wpuszczane do obiektu szkolnego.
17. Na płytę hali sportowej nie wolno wnosić jedzenia i picia.
19.Każda  grupa uczestnicząca w zajęciach odpowiedzialna jest za ład i porządek w hali oraz w szatni, zarówno przed, w trakcie, jak  i po ich zakończeniu.
20 W przypadku naruszania regulaminu, korzystający z hali sportowej, będą pozbawieni możliwości dalszego przeprowadzania zajęć i wynajmu hali/sali gimnastycznej.
21.W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie.
22.Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty z góry, za miesiąc lub za cały okres obowiązywania umowy.
23. Płatność za najem hali/ sali gimnastycznej, należy uregulować osobiście, gotówką przed wejściem na hale/ salę u opiekuna obiektu.